Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie

ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

 

Strona główna

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1733
Utworzono dnia: 05.06.2020

Historia publikacji

  • 10.06.2020 14:04, Administrator
    Edycja strony: Strona główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://gopsjeleniewo.naszops.pl/ strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie.

Data publikacji strony internetowej: 10 czerwca 2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10 czerwca 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31 sierpnia 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Iwanowska, adres poczty elektronicznej gops@jeleniewo.i-gmina.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 87 563 85 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie

Siedziba GOPS znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Jeleniewie, pokój numer 17. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Słonecznej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta.

Do pomieszczeń GOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.